Regulaminy - Portal Ropczyce i Sędziszów Młp


Regulaminy

Regulamin Portalu:

 1. Ropczycko-Sędziszowski Portal Społecznościowo-Informacyjny dostępny pod adresem www.ropczyce-sedziszow.pl dalej określany w tym regulaminie jako Portal.
 2. Jako użytkownik w regulaminie rozumienie się osobę fizyczną, która korzysta z portalu.
 3. Użytkownik korzystając z portalu oświadcza iż zapoznał się z regulaminem i w pełni akceptuje go.
 4. Akceptując niniejszy regulamin użytkownik zgadza się na przechowywanie, przetwarzanie, utrwalanie i udostępnianie treści i plików jakie zostaną przez niego przesłane. Jak również zgadza się na widoczność tych treści i załadowanych plików w wyszukiwarkach internetowych.
 5. Udostępniając pliki w zasobach portalu użytkownik oświadcza iż ma do nich prawo.
 6. Wydawca portalu oświadcza, że nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie praw osób trzecich oraz zobowiązuje się - w przypadku powzięcia wiadomości o takim naruszeniu - wstrzymać publikację wskazanych utworów do czasu wyjaśnienia sprawy.
 7. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do czasowego przerywania pracy Portalu.
 8. Pomimo naszych starań nie możemy zagwarantować że informację udostępniane w zasobach naszego portalu są prawdziwe i aktualne, a użytkownik używa ich na własne ryzyko.
 9. Wydawca portalu zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 10. Korzystając z portalu użytkownik musi zdawać sobie sprawę iż ponosi on całkowitą odpowiedzialność, za wygenerowane przez siebie treści.
 11. Wydawca Portalu oświadcza iż nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne na rzecz użytkowników lub osób trzecich szkody wynikłe z użycia informację lub ich udostępnienie przez użytkownika.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2013 r.

Regulamin wystawiania ogłoszeń:

 1. Ropczycko-Sędziszowski Portal Społecznościowo-Informacyjny dostępny pod adresem www.ropczyce-sedziszow.pl dalej określany w tym regulaminie jako Portal.
 2. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z portalu.
 3. Użytkownik umieszczający ogłoszenie oraz wpisując swoje dane i treść ogłoszenia do zasobów Portalu oświadcza, iż zapoznał się z poniższym regulaminem (o czym jest informowany podczas dodawania ogłoszenia) i będzie go przestrzegał.
 4. Użytkownik, który zamieszcza dane zgadza się na zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, przetwarzanie, udostępnianie i opracowywanie tych danych przez Portal.
 5. Dane gromadzone przez Portal będą udostępniane tylko i wyłącznie na stronach portalu, chyba, że jest napisane inaczej, o czym użytkownik zostanie poinformowany.
 6. Portal nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy uczestnikami rynku, którzy korzystają z zasobów portalu. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych na stronach portalu spoczywa na użytkowniku. Portal nie jest oferentem, a jedynie przestawia informacje o ofertach i oferentach.
 7. Informacje zawarte na stronach Portalu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.
 8. Prezentowanie, transmisja, ujawnianie i przechowywanie w Portalu treści bądź materiałów:
  • niezgodnych z polskim prawem lub jeśli zabrania ich międzynarodowe prawo
  • oczerniających ludzi, firmy i instytucję
  • uderzające w dobre imię i zasady moralne jest zabronione.
 9. Rezerwujemy sobie prawo do nie akceptacji oraz usuwania ogłoszeń, które:
  • są umieszczone w nieodpowiedniej kategorii lub podkategorii
  • informacji niepełnych lub niezgodnych z prawdą
  • obraża, oczernia, firmy, osoby i instytucję
  • zawierających adresy www lub linki do stron zewnętrznych, chyba że jest to wyraźnie dozwolone w danym miejscu
  • nie dotyczących terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, którego to Portal obejmuję.
 10. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności za:
  • treść ogłoszeń oraz linki do zasobów ujętych w treści ogłoszenia
  • zamieszczenie przez użytkowników danych niezgodnych z prawdą lub podanie danych osób trzecich
  • za to w jaki sposób, ani do jakich celów dane zamieszczone w Portalu zostaną wykorzystane funkcjonowanie portalu i wynikłe z tego faktu problemy.
 11. Rezerwujemy prawo do:
  • usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem lub niniejszym regulaminem
  • modyfikowania niniejszego regulaminu, bez podawania przyczyny
  • czasowego przerywania pracy Portalu
  • zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych, o czym użytkownik nie musi być informowany.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 czerwiec 2013r.

Wyszukiwarka

Imprezy

0.0438 | 2.31MB